SUBARU ČR

Recyklace

SUBARU ČR - Recyklace

Pro společnost SUBARU (výrobce vozů SUBARU) je otázka péče o životní prostředí jednou z hlavních priorit. S touto prioritou zcela souvisí problematika ekologické recyklace vozidel s ukončenou životností.

Společnost SUBARU Corporation,chce aby nejen výroba nových vozidel ale i konečné zpracování jejích produktů bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí ve kterém my všichni žijeme. Zároveň recyklace vozidel s ukončenou životností musí odpovídat jak předpisům evropské, tak i české legislativy (zákon 188/2004 Sb. z března 2004 a jeho prováděcí vyhláška 41/2005 Sb. z ledna 2005). Z těchto důvodů Vám společnost SUBARU ČR, s.r.o. (výhradní dovozce vozů SUBARU do ČR) nabízí, tak jak je tomu zvykem i v ostatních vyspělých zemích Evropské Unie, možnost bezplatného odběru Vašeho (kompletního) vozu s ukončenou životností značky SUBARU, který byl uveden na náš trh jako nový vůz po 1. červenci 2002.
V současné době můžete Váš (kompletní) vůz s ukončenou životností značky SUBARU bezplatně odevzdat u každého autorizovaného dealera značky SUBARU v České republice. Společnost SUBARU ČR, s.r.o. zajistí, ve spolupráci se zpracovateli vozidel s ukončenou životností, ekologickou likvidaci Vašeho vozu.

Kompletní seznam autorizovaných sběrných míst určených pro sběr a likvidaci vozidel s ukončenou životností naleznete na internetových stránkách Svazu Dovozců Automobilů.

Životní prostředí – výrobky s ukončenou životností

Zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů a přenosných baterií a akumulátorů z vozidel

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech a přenosných baterií prodávaných například v centrálním zamykání vozidla.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně mohou být karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Speciální symbol:
Společnost SUBARU ČR, s.r.o. je zapojena v solidárním systému zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Kompletní síť míst zpětného odběru je k nalezení na webových stránkách:
www.zpetnyodber.eu
www.kovopb.cz

Zpětný odběr přenosných baterií zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách mapa.ecobat.cz/.


Označení místa zpětného odběru baterií a akumulátorů SUBARU ČR, s.r.o.:

Oddělený sběr průmyslových baterií nebo akumulátorů

Předmětem odděleného sběru dle § 31i zákona jsou vysokonapěťové akumulátory používané v osobních automobilech s hybridním pohonem nebo s elektrickým pohonem. Vysokonapěťové akumulátory mohou být dle servisních pokynů demontovány výhradně školenými pracovníky naším autorizovaným servisem, konečný uživatel není oprávněn k manipulaci a demontáži uvedených součástí vozu.

Zpětný odběr pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.
Společnost SUBARU ČR, s.r.o. zajišťuje individuální systém zpětného odběru pneumatik. Použité pneumatiky bez ohledu na značku můžete bezplatně odevzdat v síti autorizovaných partnerů SUBARU pneumatiky.zpetnyodber.eu

Označení místa zpětného odběru pneumatik SUBARU ČR, s.r.o.: